SFS 1999:448 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

990448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att 8, 9, 19, 20, 21, 31 e, 32 och 33 §§ samt rubriken närmast före

31 e § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 31 f §, av följande lydelse.

8 §

2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i Sverige yr-

kesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

12 och 13 §§,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

15 §,

5. i annat fall än som avses i 1–3, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än
privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor,
7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,
8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Skattskyldighet föreligger inte för varor som förs in till Sverige under så-

dana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning
av skatten enligt 31 d §.

9 §

Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga

varor,

2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare tar emot skattepliktiga va-

ror från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller
vid import från tredje land,

3. yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor, eller

1

Prop. 1998/99:86 och 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

Senaste lydelse 1995:613.

SFS 1999:448

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:448

4. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga va-

ror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas av

beskattningsmyndigheten på särskild ansökan.

19 §

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när
a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är

upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplags-
havare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar
skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försälj-

ning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något
annat godkänt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans lager och

som inte redan har beskattats,

2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga

varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans sker,
6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna används

för annat än avsett ändamål.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare enligt

9 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

20 §

3

Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 inträ-

der inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbet-

ning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid tillverkning,
d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget,
e) används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
f) används för framställning av läkemedel,
g) används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel och

drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

h) direkt eller som ingrediens används i halvfabrikat för framställning av

livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje tillfälle

3

Senaste lydelse 1995:613. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 1999:448

inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter, och
5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,

i) används vid tillverkning av en vara som inte är avsedd för konsumtion,

under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon
EG-medlemsstats krav,

j) används i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte inne-

håller alkohol,

k) säljs i enlighet med bestämmelsen i 31 e § för däri angivna ändamål,
l) används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levereras till an-

nan användare för vetenskapligt ändamål eller till sjukhus eller apotek för
medicinskt ändamål, eller

m) levererats till en mottagare i ett annat EG-land under villkor som anges

i 3 kap. 30 a § första stycket 3 och 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den
omfattning som skattefrihet gäller i det EG-landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 12 och

13 §§ och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas
karaktär förstörts under transport till denne.

21 §

Den som är oregistrerad varumottagare enligt 13 § skall lämna dekla-

ration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den
dag när varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 skall lämna deklaration

när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd upplagshav-

are skall lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha
kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då
varorna tillverkades.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 12 §, är skattskyl-

dig enligt 8 § första stycket 8 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor
använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna använ-
des för annat än avsett ändamål.

Inköp av varor utan skatt

31 e §

4

Den som har tillstånd från Läkemedelsverket enligt lagen

(1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. att inköpa minst 25 kilo-
gram alkohol under ett kalenderår, får från en upplagshavare köpa sådan al-
kohol som anges i tillståndet utan alkoholskatt mot att han lämnar en försäk-
ran till denne om att alkoholen skall användas för sådant ändamål som anges
i 20 § första stycket e–j.

31 f §

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en
upplagshavare köpa alkoholvaror utan skatt

4

Senaste lydelse 1995:613. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 1999:448

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

32 §

I deklaration som lämnas av upplagshavare som avses i 9 § får avdrag

göras för skatt på varor

a) som har återtagits i samband med återgång av köp,
b) som har förstörts genom olyckshändelse eller force majeure,
c) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
d) som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där,

e) som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

f) som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färd-
handling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som
enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §

I deklaration som lämnas av en registrerad eller oregistrerad varumot-

tagare enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § får avdrag
göras för skatt på alkoholvaror som förstörts under transporten till varumot-
tagaren genom olyckshändelse eller force majeure.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första
stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
2. som sålts ombord på resa till tredje land.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. I fråga om varor som har lagts upp på tullager som inrättats för för-

varing av proviant eller levererats för försäljning i exportbutik före ikraftträ-
dandet gäller 32 § första stycket e och f i sin äldre lydelse.

3. Den som har förvärvat varor utan skatt före ikraftträdandet är skyldig

att betala skatt om varorna efter ikraftträdandet används för andra ändamål
än som anges i 32 § första stycket e och f samt andra stycket. Därvid gäller
19 § första stycket 7 och 21 § fjärde stycket.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.