SFS 2000:481 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

000481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att 31 c och 35 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

8 b §

Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 8 föreligger inte för varor

som förvärvats skattefritt enligt 31 f § och som förstörts genom olyckshän-
delse eller force majeure.

31 c §

2

Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö,

Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle får fatta be-
slut om föreläggande enligt 31 a § eller besluta och genomföra revision en-
ligt 31 b § i beskattningsmyndighetens ställe.

35 §

3

Beslut enligt 31 a och 31 b §§ får inte överklagas. Övriga beslut en-

ligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt-
skyldige och sökanden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträ-

dandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

3. De nya bestämmelserna i 8 b § gäller inte för förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse 1998:1679. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1998:1679. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2000:481

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.