SFS 2001:517 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:156) om alkoholskatt / SFS 2001:517 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
010517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att nuvarande 31 f § skall betecknas 31 h §,

dels

att 1, 2, 7, 8, 8 b, 9�11, 19�22, 26, 28, 30, 31 e och 32�34 §§ samt

rubriken närmast före 31 e § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 9 a, 31 f och 31 g §§,

av följande lydelse.

1 §

Alkoholskatt skall betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellan-

klassprodukter samt för etylalkohol som tillverkas här i landet, som förs in
eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska ge-

menskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

I denna lag avser hänvisningar till KN-nr den lydelse av den Kombinerade

nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

2

som

gällde den 19 oktober 1992.

2 §

3

Skatt skall betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhal-

ten överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt skall även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och

icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland-
ningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 1,47 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0

kronor.

7 §

Skatt skall inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet

med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november
1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denatu-
rera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

4

,

1

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

2

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1, (Celex 31987R2658).

3

Senaste lydelse 1998:595.

4

EGT L 288, 23.11.1993, s. 12 (Celex 31993R3199).

SFS 2001:517

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

2

SFS 2001:517

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
3. ingår i läkemedel,
4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en al-

koholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för fram-

ställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje
enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladpro-
dukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel, el-
ler

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsätt-

ning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EG-medlems-
stats krav.

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EG-land, skall de

under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsända-
ren har upprättat.

8 §

5

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 §,
2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

12 eller 13 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

15 §,

5. i annat fall än som avses i 1�4, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etyl-
alkohol,

7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

8 b §

6

Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 7 föreligger inte för varor

som

1. förvärvats skattefritt enligt 31 h § och som förstörts genom oförutsedda

händelser eller force majeure, eller

2. förvärvats skattefritt enligt 31 e § eller 32 § första stycket 8 och som

förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten.

9 §

7

Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga

varor,

2. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skatte-

pliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i
Sverige,

5

Senaste lydelse 2000:1425.

6

Senaste lydelse 2000:1425.

7

Senaste lydelse 1999:448. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2001:517

3. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG impor-

tera skattepliktiga varor från tredje land,

4. avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, el-

ler

5. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupp-

lag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga va-

ror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

9 a §

En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra af-

färshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror samt re-
gelbundet inventera lagret av sådana varor.

10 §

8

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa

säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller
annat EG-land vid

1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,
2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.
Säkerheten skall

ställas innan transporten

påbörjas

och

uppgå till ett be-

lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade va-
ror som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av
obeskattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i sam-

band med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga varor. Sä-
kerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på
de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett
år.

11 §

9

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas

om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
3. upplagshavaren begär det.
Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även

godkännandet av dennes skatteupplag.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

19 §

10

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när
a) skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av

andra stycket,

8

Senaste lydelse 1997:358.

9

Senaste lydelse 1999:1005.

10

Senaste lydelse 2000:1425.

background image

4

SFS 2001:517

b) skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett

skatteupplag,

c) skattepliktiga varor importeras utan att föras till ett skatteupplag,
d) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer,

e) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga

varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans av

skattepliktiga varor påbörjas,

6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillver-

kas,

8. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

9. den som är skattskyldig enligt 8 c § och som enligt 18 § skall betala

skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt
tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga va-

ror som

1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-

land under förutsättning att varorna når mottagaren, eller

2. tas emot av en upplagshavare i Sverige.

20 §

11

Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 före-

ligger inte för varor som

1. till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbet-

ning, lagring eller transport,

2. har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
3. har återanvänts vid tillverkning, eller
4. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.
Vad som sägs i första stycket 1 gäller även varumottagare enligt 12 och

13 §§ och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas
karaktär förstörts under transport till denne.

21 §

12

Den som är oregistrerad varumottagare enligt 13 § skall lämna de-

klaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den
dag när varorna togs emot.

11

Senaste lydelse 1999:448.

12

Senaste lydelse 2000:1425.

background image

5

SFS 2001:517

Den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 skall lämna deklaration

när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 skall lämna deklaration

när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattnings-
myndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna tillverkades.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 12 §, är skattskyl-

dig enligt 8 § första stycket 7 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor
använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna använ-
des för annat än avsett ändamål.

22 §

13

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1. vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-

land,

2. vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om

transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land en-

ligt 32 § första stycket 9, och

4. vid export till tredje land av obeskattade varor.
Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under

transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 9 skall varorna

under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för va-
rorna i det andra EG-landet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumotta-

gare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som vi-
sar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet.

26 §

Om obeskattade varor, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat

EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund
av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets di-
rektiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-
skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana
varor

14

, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG

15

, skall varorna be-

skattas här i landet om

1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller
2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och
a) det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har be-

gåtts, och

b) det endast är en del av varorna som har försvunnit.
Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan

säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall
tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna sändes i
väg.

13

Senaste lydelse 1999:429. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

14

EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

15

EGT L 161, 1.7.2000, s. 82 (Celex 32000L0047).

background image

6

SFS 2001:517

28 §

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall be-
talas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan
hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning

som avses i 27 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in
till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som
begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetal-

ning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall
visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. �&terbetalning
sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument
som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet
ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och
återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument som anges i
25 §.

Har en vara beskattats enligt 26 § första stycket, och visar den skattskyl-

dige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett
annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det an-
dra EG-landets skatteanspråk är befogat.

30 §

16

Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 32 § första

stycket 7 av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare
kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig ansökan hos beskattnings-
myndigheten.

Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvar-

tal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets ut-
gång. �&terbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet
understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styr-
ker användningen.

Skattebefriad förbrukare

17

31 e §

18

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som använder al-

koholvaror för ändamål som anges i 32 § första stycket 7 om han med hän-
syn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat
obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas
med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en upp-

lagshavare köpa alkoholvaror utan skatt.

16

Senaste lydelse 1995:613.

17

Senaste lydelse 1999:448.

18

Senaste lydelse 1999:448.

background image

7

SFS 2001:517

31 f §

En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och för-

brukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns under-
lag för kontroll av att varor som köpts in utan skatt använts för det ändamål
som var förutsättning för skattefriheten.

31 g §

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §, eller
4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt lagen (1984:151)

om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

32 §

19

En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

1. som har återtagits i samband med återgång av köp,
2. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där,

5. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

6. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg,

7. som har använts
a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket

2�6,

b) i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alko-

hol, eller

c) för vetenskapligt ändamål,
8. som har levererats till
a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller
b) sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,
9. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som fri-
het från alkoholskatt gäller i det EG-landet,

10. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande, eller

11. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 26 §

under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en
färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad
som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

19

Senaste lydelse 1999:448.

background image

8

SFS 2001:517

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

33 §

20

En registrerad eller oregistrerad varumottagare enligt 12 och 13 §§

eller en skatterepresentant enligt 14 § får göra avdrag för skatt på alkoholva-
ror som förstörts under transporten till varumottagaren genom oförutsedda
händelser eller force majeure.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första
stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
2. som sålts ombord på resa till tredje land.
Registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbru-

kare enligt 31 e §, får utöver vad som anges i första och andra styckena göra
avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2�

6,

2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alko-

hol,

3. för vetenskapligt ändamål.

34 §

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i la-

gen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning
enligt 26 § skall dock endast 2 kap. 5 §, 3 kap. 5�16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap.,
8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter till-
lämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har sådant tillstånd från Läkeme-

delsverket som anges i den äldre lydelsen av 31 e § skall anses godkänd som
skattebefriad förbrukare enligt den nya lydelsen av paragrafen. Godkännan-
det skall gälla för den tid och för det eller de ändamål som anges i Läkeme-
delsverkets tillstånd.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

20

Senaste lydelse 1999:448.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.