SFS 2001:822 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

010822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 8 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1994:1564) om

alkoholskatt skall ha följande lydelse.

3 §

2

Skatt skall betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst

15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst

18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 7,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

11,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

15,41 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

22,08 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med

45,17 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

4 §

3

Skatt skall betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs

till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205
men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger
1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte
15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har upp-
kommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 7,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

11,20 kronor,

1

Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5.

2

Senaste lydelse 1998:595.

3

Senaste lydelse 1998:595.

SFS 2001:822

Utkom från trycket
den 27 november 2001

background image

2

SFS 2001:822

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

15.41 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

22,08 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.