SFS 2002:889 Lag om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

020889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § lagen (1994:1564) om alko-

holskatt i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:420) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

15 §

Om någon annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller

oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett an-
nat EG-land och varan transporteras av säljaren eller av någon annan för säl-
jarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall
ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-
landet påbörjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt
tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en representant som är

godkänd av beskattningsmyndigheten. En sådan representant skall enligt
fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av alko-
holskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna
lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt
hos representanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje

stycket tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.

SFS 2002:889

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.