SFS 1999:1005 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

991005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 12 §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

11 §

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av

beskattningsmyndigheten, om förutsättningarna för godkännande inte längre
finns. Godkännande av upplagshavare får också återkallas om ställd säkerhet
inte längre är godtagbar.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

12 §

2

Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd

upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land
importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplags-
havare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varu-
mottagare. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekono-
miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad
varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på

de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som mot-
svarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.

Bestämmelserna i 11 § om återkallelse tillämpas även på registrerad varu-

mottagare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta

Bergqvist

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.

2

Senaste lydelse 1997:358.

SFS 1999:1005

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.