SFS 2022:1486 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

SFS2022-1486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Utfärdad den 17 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 10 § lagen (2022:156) om
alkoholskatt ska ha följande lydelse.

13 kap.
10 §
Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i artikel 23a i rådets
direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna
för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets
direktiv (EU) 2020/1151.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter som tas ut av en producent om denne till
Skatteverket har lämnat felaktiga uppgifter till grund för utfärdandet av
intyg eller inte till Skatteverket i rätt tid har anmält att förhållandena som
ligger till grund för ett utfärdat intyg har ändrats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. intygens innehåll, och
2. förfarandet vid utfärdande av intygen.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.

SFS

2022:1486

Publicerad
den

25 november 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.