SFS 2022:1793 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

SFS2022-1793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2–6 §§ lagen (2022:156) om
alkoholskatt ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
2 Skatt på öl tas ut per liter med 2,28 kronor för varje volymprocent
alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten över-

stiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och
icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i
blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

3 §3 Skatt på vin tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volym-

procent med 10,38 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent

med 15,34 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent

med 21,12 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volym-

procent med 29,58 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volym-

procent med 61,90 kronor.

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkohol-

halten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent,

eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent

och vinet producerats utan tillsatser.

1 Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.
2 Senaste lydelse 2022:1791.
3 Senaste lydelse 2022:1791.

SFS

2022:1793

Publicerad
den

17 december 2022

background image

2

SFS

2022:1793

4 §4 Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volym-

procent med 10,38 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent

med 15,34 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent

med 21,12 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volym-

procent med 29,58 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men

som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-
nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller
2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkohol-

halten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

5 §5 Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med

37,34 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med

61,90 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205

och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt över-
stiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 §6 Skatt på etylalkohol tas ut med 526,97 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses
1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger

1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat
KN-kapitel, och

2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten

överstiger 22 volymprocent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2022:1791.
5 Senaste lydelse 2022:1791.
6 Senaste lydelse 2022:1791.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.