SFS 1998:1679 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

981679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 10 december 1998

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att 31 a § och 31 b § skall betecknas 31 d § respektive 31 e §,

dels

att 31 och 35 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 31 b § skall sättas närmast före 31 e §,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 31 a, 31 b och 31 c §§

av följande lydelse.

31 §

Om skatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av en orik-

tig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning, felskriv-
ning eller något annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att be-
tala tillbaka vad han fått för mycket. Beslut härom meddelas av beskatt-
ningsmyndigheten.

Bestämmelserna i 5 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter skall tillämpas på belopp som skall betalas tillbaka enligt första
stycket. Därvid gäller att ränta skall tas ut från den dag då beslut om återbe-
talning enligt 28–30 § fattades till och med den dag då belopp som påförs
med stöd av första stycket skall betalas.

Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas

senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet beta-
lats ut.

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är

tillämplig på belopp som den sökande skall betala tillbaka enligt första
stycket.

31 a §

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att
föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) eller som är
annan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som fö-
reläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Fö-
reläggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för kontroll av
en ansökan om återbetalning av skatt enligt 28–30 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

1

Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.

SFS 1998:1679

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

2

SFS 1998:1679

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter

och prisregleringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första eller
andra stycket.

31 b §

Beskattningsmyndigheten får besluta om revision för att kontrollera

att den som ansökt om återbetalning av skatt enligt 28–30 § har lämnat rik-
tiga och fullständiga uppgifter och för att kontrollera att uppgiftsskyldighet
som avses i 31 a § har fullgjorts riktigt och fullständigt.

Bestämmelserna i 3 kap. 8–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter gäller i fråga om revision enligt första stycket.

31 c §

Skattemyndigheten i Gävle får uppdra åt Skattemyndigheten i

Stockholm, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i
Malmö att fatta beslut om föreläggande enligt 31 a § eller revision enligt
31 b § i dess ställe.

Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheten har enligt

31 a och 31 b §§. I förekommande fall tar verket därmed över den befogen-
het som annars skattemyndigheten har.

35 §

2

Beslut enligt 31 a och 31 b §§ får inte överklagas. Övriga beslut en-

ligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt-
skyldige, sökanden och Riksskatteverket.

Om en skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt första stycket,

förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1997:358.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.