SFS 1998:1679 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:156) om alkoholskatt / SFS 1998:1679 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
981679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 10 december 1998

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att 31 a § och 31 b § skall betecknas 31 d § respektive 31 e §,

dels

att 31 och 35 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 31 b § skall sättas närmast före 31 e §,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 31 a, 31 b och 31 c §§

av följande lydelse.

31 §

Om skatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av en orik-

tig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning, felskriv-
ning eller något annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att be-
tala tillbaka vad han fått för mycket. Beslut härom meddelas av beskatt-
ningsmyndigheten.

Bestämmelserna i 5 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter skall tillämpas på belopp som skall betalas tillbaka enligt första
stycket. Därvid gäller att ränta skall tas ut från den dag då beslut om återbe-
talning enligt 28�30 § fattades till och med den dag då belopp som påförs
med stöd av första stycket skall betalas.

�&tgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas

senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet beta-
lats ut.

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är

tillämplig på belopp som den sökande skall betala tillbaka enligt första
stycket.

31 a §

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att
föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) eller som är
annan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som fö-
reläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Fö-
reläggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för kontroll av
en ansökan om återbetalning av skatt enligt 28�30 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

1

Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.

SFS 1998:1679

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

2

SFS 1998:1679

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15�15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter

och prisregleringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första eller
andra stycket.

31 b §

Beskattningsmyndigheten får besluta om revision för att kontrollera

att den som ansökt om återbetalning av skatt enligt 28�30 § har lämnat rik-
tiga och fullständiga uppgifter och för att kontrollera att uppgiftsskyldighet
som avses i 31 a § har fullgjorts riktigt och fullständigt.

Bestämmelserna i 3 kap. 8�15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter gäller i fråga om revision enligt första stycket.

31 c §

Skattemyndigheten i Gävle får uppdra åt Skattemyndigheten i

Stockholm, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i
Malmö att fatta beslut om föreläggande enligt 31 a § eller revision enligt
31 b § i dess ställe.

Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheten har enligt

31 a och 31 b §§. I förekommande fall tar verket därmed över den befogen-
het som annars skattemyndigheten har.

35 §

2

Beslut enligt 31 a och 31 b §§ får inte överklagas. �vriga beslut en-

ligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt-
skyldige, sökanden och Riksskatteverket.

Om en skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt första stycket,

förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1997:358.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.