SFS 2006:1507 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

061507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28–30 och 31

g

§§ lagen

(1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

28 §

2

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall be-
talas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan
hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning

som avses i 27 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in
till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Den som
begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetal-

ning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall
visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning
sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument
som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet
ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och
återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument som anges i
25 §.

Har en vara beskattats enligt 26 § första stycket, och visar den skattskyl-

dige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett
annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det
andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

29 §

Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till

tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat
följer av tredje stycket.

En varumottagare som är skattskyldig enligt 12 eller 13 § eller en skat-

terepresentant enligt 14 § som i Sverige har betalat skatt för varor som visats
ha återsänts till den utländske upplagshavaren, skall efter ansökan medges
återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första och andra styckena görs skriftli-

gen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett

1

Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43.

2

Senaste lydelse 2001:517.

SFS 2006:1507

Utkom från trycket
den 28 december 2006

background image

2

SFS 2006:1507

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter
kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalen-
derkvartalet understiger 1 500 kronor.

30 §

3

Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 32 § första

stycket 7 av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare
kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig ansökan hos beskattnings-
myndigheten.

Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvar-

tal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets ut-
gång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet
understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styr-
ker användningen.

31 g §

4

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §,
4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalnings-

lagen (1997:483), eller

5. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2001:517.

4

Senaste lydelse 2002:420.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.