SFS 2011:100 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

110100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h

och 33 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

7 b §

2

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas en-

dast

1. från ett skatteupplag till
a) ett annat skatteupplag,
b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i

ett annat EG-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller
d) antingen
– en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den

diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
eller

– en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlems-

stats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller
uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om

varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkoholskatt

gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller

platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket
1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den
behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registre-
rade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från
1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EG-land till ett fartyg

eller luftfartyg i Sverige, eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luft-

fartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om provi-

antering av fartyg och luftfartyg eller enligt nationell lagstiftning i det EG-

1 Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162.

2 Senaste lydelse 2009:1503.

SFS 2011:100

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:100

land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller
försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

21 §

3

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets

och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av
uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det
datoriserade systemet
), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1. elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,
2. administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 21 d §,
4. mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och
5. exportrapporter enligt 21 f § andra och tredje styckena.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i

22 a och 23 §§.

Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor gäller

upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territo-

rium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller
inte bestämmelserna i 21 b–24 §§.

21 d §

4

Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det da-

toriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen
måste vara en sådan destination som avses i 7 b § första stycket 1 a, b eller c,
7 b § fjärde stycket eller en direkt leveransplats.

21 f §

5

Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor

som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast
inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en
rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att

ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har lämnat EG, via det
datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (ex-
portrapport
).

Vid flyttning enligt 7 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett

intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har tagits emot på fartyget
eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flytt-
ningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrap-
port.

22 §

6

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som

tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-

3 Senaste lydelse 2009:1503.

4 Senaste lydelse 2009:1503.

5 Senaste lydelse 2009:1503.

6 Senaste lydelse 2009:1503.

background image

3

SFS 2011:100

met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket
till Skatteverket lämna ett intyg enligt 21 f andra eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

23 §

7

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som

anges i 21 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska motta-
garen i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pap-
persdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter
som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och
ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att

det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektro-
niskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte

kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 21 f §
andra eller tredje stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten.

24 §

8

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande doku-

ment och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den som avsänt varor enligt 7 b § ska lämna ett elektroniskt administra-

tivt dokument.

2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgif-

ter om denna åtgärd.

3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottag-

ningsrapport.

4. Skatteverket ska lämna en exportrapport.
Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datorise-

rade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den
aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och till-

delats en administrativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses flytt-
ningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdoku-
mentet.

31 h §

9

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot
alkoholvaror utan skatt

7 Senaste lydelse 2009:1503.

8 Senaste lydelse 2009:1503.

9 Senaste lydelse 2009:1503.

background image

4

SFS 2011:100

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.
Första stycket gäller endast om alkoholvarorna tas emot
1. från en upplagshavare i Sverige, eller
2. under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import

i ett annat EG-land.

33 §

10

En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad

förbrukare enligt 31 e §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som an-
vänts

1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket

2–6,

2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alko-

hol,

3. för vetenskapligt ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2009:1503. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.