SFS 2011:1367 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

111367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7, 31 g och 34 §§ lagen

(1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

7 §

2

Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet

med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993
om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera
alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
3. ingår i läkemedel,
4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en

alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställ-

ning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje
enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad-
produkter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsätt-

ning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlems-
stats krav,

7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkal-

leligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskatte-
pliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de

under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren
har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för
Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2011:286.

SFS 2011:1367

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1367

Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkohol-

varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket

6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skat-
teförfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

31 g §

3

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §,
4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), eller

5. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

34 §

4

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska beta-

las inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i
37 kap. 9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §,
63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8,
11 och 13–15 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap. 1–3 §§ skat-
teförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och

den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller
domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skatt-
skyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska

sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas
av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska
dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som

hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig
till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skatte-
betalningslagen (1997:483).

3 Senaste lydelse 2006:1507.

4 Senaste lydelse 2009:1503.

background image

3

SFS 2011:1367

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.