SFS 2011:1367 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:156) om alkoholskatt / SFS 2011:1367 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
111367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7, 31 g och 34 §§ lagen

(1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

7 §

2

Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet

med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993
om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera
alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
3. ingår i läkemedel,
4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en

alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställ-

ning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje
enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad-
produkter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsätt-

ning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlems-
stats krav,

7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkal-

leligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskatte-
pliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de

under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren
har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för
Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2011:286.

SFS 2011:1367

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1367

Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkohol-

varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket

6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skat-
teförfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

31 g §

3

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §,
4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), eller

5. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

34 §

4

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska beta-

las inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i
37 kap. 9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §,
63 kap. 2 §, 4�6 §§, 8�10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2�4 §§, 7, 8,
11 och 13�15 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap. 1�3 §§ skat-
teförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och

den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller
domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skatt-
skyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska

sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas
av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska
dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som

hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig
till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skatte-
betalningslagen (1997:483).

3 Senaste lydelse 2006:1507.

4 Senaste lydelse 2009:1503.

background image

3

SFS 2011:1367

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.