SFS 1997:1024 Lag om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

SFS 1997_1024 Lag om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1024
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Skattemyndigheternas verksamhet enligt denna lag omfattar brott en-

ligt

1. skattebrottslagen (1971:69),

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70.

1901

background image

SFS 1997:1024

2. 14 § lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av

mineraloljeprodukter, alkohol och tobak,

3. 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385),
4. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

5. folkbokföringslagen (1991:481) samt
6. 11 kap. 5 § brottsbalken.
En skattemyndighet får medverka vid undersökning också i fråga om an-

nat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns sär-
skilda skäl för detta.

Förundersökning

2 § Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken
får vid undersökningens verkställande anlita biträde av skattemyndigheten.

Åklagaren får begära biträde av skattemyndigheten också i fråga om ut-

redning av brott innan förundersökning har inletts.

Skattemyndigheten får inte verkställa beslut om tvångsmedel.

Förenklad brottsutredning

3 § Skattemyndigheten får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som
avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i

1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Spaning m.m.

4 § Skattemyndigheterna får i fråga om brott som avses i 1 § första stycket
bedriva

1. spaning och

2. verksamhet som består i att samla och bearbeta information för att klar-

lägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och
som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken.

Skattemyndigheterna skall verka för att förebygga brottslighet som avses i

1 § första stycket.

Övrigt

5 § Riksskatteverket har ett övergripande ansvar för skattemyndigheternas
verksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS ÖSTROS

(Finansdepartementet)

1902

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.