SFS 2015:632 Lag om talan om skattetillägg i vissa fall

150632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om talan om skattetillägg i vissa fall;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för

såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som
åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) för samma fysiska person.

2 §

I lagen finns bestämmelser om förfarandet när en fråga om skattetillägg

prövas i samma rättegång som ett åtal för skattebrott. Lagen innehåller också
bestämmelser om förfarandet hos åklagaren samt vissa bestämmelser om
verkställighet.

3 §

När en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna lag, tillämpas

bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244). Bestämmelserna i 49 kap. 10 a och 10 b §§ ska dock inte tilläm-
pas.

Ett beslut om skattetillägg får meddelas inom den tid som påföljd får

dömas ut enligt 14 och 14 a §§ skattebrottslagen (1971:69) för den felaktighet
eller passivitet som omfattas av åtalet.

Förfarandet

4 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om utred-

ningen och förfarandet beträffande frågan om skattetillägg det som är före-
skrivet för det brottmål som frågan om skattetillägg har samband med.
Tvångsmedel enligt 24–28 kap. rättegångsbalken får dock inte användas.

5 §

Vid underrättelse enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken ska

den misstänkte också underrättas om att skattetillägg kan komma att tas ut
samt om grunderna för detta.

6 §

När åklagaren väcker åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69),

ska åklagaren, om förutsättningarna för detta är uppfyllda, samtidigt fram-

1 Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16.

SFS 2015:632

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:632

ställa ett yrkande om skattetillägg för den person som åtalet gäller, om skatte-
tillägget avser en felaktighet eller passivitet som omfattas av åtalet.

När åklagaren framställer ett yrkande om skattetillägg, ska åklagaren i

stämningsansökan uppge

1. de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller skattetillägget,
2. vilken procentsats som skattetillägget ska tas ut med och vilket underlag

det ska beräknas på,

3. de omständigheter som åberopas till stöd för skattetillägget, och
4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

7 §

Om åklagaren åberopar en ny felaktighet eller passivitet till stöd för åta-

let, får denna felaktighet eller passivitet också åberopas till stöd för talan om
skattetillägg.

8 §

Frågan om skattetillägg ska handläggas i samma rättegång som åtalet

enligt skattebrottslagen (1971:69) och avgöras genom dom.

Särskilt om strafföreläggande

9 §

Ett strafföreläggande enligt 48 kap. 2 § rättegångsbalken ska, om förut-

sättningarna för detta är uppfyllda, omfatta även skattetillägg, enligt de förut-
sättningar som anges i 10 och 11 §§.

10 §

Om ett strafföreläggande ska omfatta även skattetillägg, ska utöver vad

som följer av 48 kap. 6 § rättegångsbalken strafföreläggandet innehålla upp-
gifter om

1. de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller skattetillägget,
2. vilken procentsats som skattetillägget ska tas ut med och vilket underlag

det ska beräknas på, och

3. de omständigheter som åberopas till stöd för skattetillägget.

11 §

Ett strafföreläggande som omfattar skattetillägg godkänns genom att

den misstänkte i förklaringen enligt 48 kap. 9 § rättegångsbalken godtar även
det skattetillägg som tagits upp i föreläggandet.

Offentlig försvarare

12 §

Den som har rätt till offentlig försvarare för brott enligt skattebrotts-

lagen (1971:69) har rätt till offentlig försvarare också beträffande den fråga
om skattetillägg som har samband med brottmålet. Rätten till offentlig försva-
rare gäller även om endast frågan om skattetillägg prövas.

Rättegångskostnader

13 §

I fråga om rättegångskostnader ska 31 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Överklagande

14 §

I fråga om överklagande ska rättegångsbalkens bestämmelser om över-

klagande i brottmål tillämpas.

background image

3

SFS 2015:632

Prövningstillstånd krävs inte i hovrätten om endast frågan om skattetillägg

överklagas dit.

Ansvar, betalning och verkställighet

15 §

Bestämmelser i följande kapitel i skatteförfarandelagen (2011:1244)

som är tillämpliga på skattetillägg beslutade av Skatteverket eller allmän för-
valtningsdomstol ska också tillämpas på skattetillägg som kan beslutas enligt
denna lag:

1. 46 kap. om betalningssäkring,
2. 61 kap. om skattekonton, 62 kap. om betalning av skatter och avgifter,

63 kap. om anstånd med betalning av skatter och avgifter, 64 kap. om återbe-
talning av skatter och avgifter och 65 kap. om ränta, och

3. 68 kap. om besluts verkställbarhet, 69 kap. om verkställighet av beslut

om bevissäkring och betalningssäkring, 70 kap. om indrivning och 71 kap.
om övriga bestämmelser om verkställighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas i fråga om felaktigheter eller passiviteter som hänför sig

till tiden efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.