SFS 2012:677 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

120677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om

alkoholskatt

2

dels att 27 c § ska upphöra att gälla,
dels att 7, 8, 8 a–8 c, 12, 14, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 7 f § och 10 a §, av föl-

jande lydelse.

7 §

3

Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet

med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993
om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera al-
kohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
3. ingår i läkemedel,
4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en al-

koholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställ-

ning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje en-
skilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladpro-
dukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsätt-

ning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlems-
stats krav,

7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkal-

leligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskatte-
pliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de

under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren
har upprättat.

1 Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5.

2 Senaste lydelse av 27 c § 2011:286.

3 Senaste lydelse 2011:1367.

SFS 2012:677

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:677

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för
Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholva-

ror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket

5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skat-
teförfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26

kap. 37 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

7 f §

Alkoholvaror som avsänds av en vinproducent i ett annat EU-land

omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna
lag när varorna befinner sig på svenskt territorium om

1. den avsändande vinproducenten enligt nationella bestämmelser med

stöd av artikel 40 i rådets direktiv 2008/118/EG undantas från kraven i kapi-
tel IV i direktivet,

2. varorna flyttas under uppskovsförfarande enligt de nationella kraven i

avsändarmedlemsstaten, och

3. varorna flyttas till en sådan destination som anges i artikel 17 i direkti-

vet.

8 §

4

Skattskyldig är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 9 § hanterar alkoholvaror

enligt uppskovsförfarandet,

2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 12 eller 13 § tar emot alko-

holvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet,

3. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

15 eller 15 b §,

4. tar emot beskattade alkoholvaror enligt 15 c §,
5. för in eller tar emot beskattade alkoholvaror från ett annat EU-land till

Sverige enligt 16 §,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etyl-
alkohol,

7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten, eller

8. i annat fall än som avses i 1–7, innehar skattepliktiga alkoholvaror ut-

anför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Första stycket 5 och 8 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning om-

bord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-
land förvarar alkoholvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt
territorium.

4 Senaste lydelse 2011:286.

background image

3

SFS 2012:677

8 a §

5

Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 5 och 8 undantas varor

som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

8 b §

6

Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 7 undantas varor som

1. förvärvats skattefritt enligt 31 h § och som förstörts genom oförutsedda

händelser eller force majeure, eller

2. förvärvats skattefritt enligt 31 e § eller 32 § första stycket 5 och som

förstörts under tillsyn av Skatteverket.

8 c §

7

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 7 b och
7 c §§.

10 a §

Vid sådan flyttning enligt 10 § första stycket av varor hänförliga till

KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller via rörledning, ska säkerhet
ställas med ett belopp som motsvarar tio procent av den skatt som belöper på
dessa varor. Vid beräkningen av medeltalet enligt 10 § andra stycket ska i

5 Senaste lydelse 2011:286.

6 Senaste lydelse 2009:1503.

7 Senaste lydelse 2011:286.

background image

4

SFS 2012:677

dessa fall tio procent av skatten på de varor som omfattas av en sådan flytt-
ning ingå i beräkningsunderlaget.

12 §

8

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som re-
gistrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att
bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för be-

talning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett be-
lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tilläm-

pas även på registrerad varumottagare.

14 §

9

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett

uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel
79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad av-
sändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är
lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska för-
hållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 10 § första och an-

dra styckena samt i 10 a § och om återkallelse i 11 § första och tredje styck-
ena tillämpas även på registrerad avsändare.

18 §

10

Tullverket beslutar om alkoholskatt för den som enligt 8 c § är skatt-

skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

19 §

11

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b

och 7 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid motta-

gandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

8 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till
Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillver-

kas,

8 Senaste lydelse 2011:286.

9 Senaste lydelse 2009:1503.

10 Senaste lydelse 2009:1503.

11 Senaste lydelse 2011:286.

background image

5

SFS 2012:677

6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 8 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det fun-
nits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 8 c § första stycket 3 inträder
skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller
skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.