Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Arbetsliv

Inom den del av juridiken som vi har valt att kalla arbetsliv faller två rättsområden som det inte finns någon skarp juridisk gräns mellan; arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Arbetsliv omfattar även de bestämmelser är relaterade till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshet.

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till arbetsrättens område hör bland annat frågor kring arbetstid, anställningar, ledigheter, omplaceringar, lön, uppsägningar, avsked, kollektivavtal, företagshemligheter, rehabiliteringsfrågor och diskriminering. Viktiga lagar inom arbetsrätten är till exempel lag (1982:80) om anställningsskydd, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och diskrimineringslagen (2008:567)

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. För tillsynen över arbetsmiljön finns en särskild myndighet, Arbetsmiljöverket. Allmänna krav för arbetsmiljön finns i arbetsmiljölagen (1977:1160) och i arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Mer detaljerade krav för arbetsmiljön finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).

Samtliga lagar och förordningar inom området arbetsliv hittar du i menyn.