Straffrätt är regler om vad som är brottsligt och vilket straff eller vilken påföljd ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

Frågan om vad som betraktas som ett brott inrymmer en mängd frågeställningar. En av dem är vad som subjektivt krävs för att ett brott ska anses begånget. En annan vad som är att se som försök, stämpling och medverkan till brott. En tredje är under vilka omständigheter en gärning inte är brottslig, trots att alla andra krav är uppfyllda.

När det sedan kommer till följderna av ett brott görs en distinktion mellan å ena sidan straff och å andra sidan påföljd. Straff är fängelse och böter medan påföljd dessutom innefattar villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Straffskalan finns i varje brottsbestämmelse och är ramen för påföljden. Inom den ramen görs en straffmätning som speglar bland annat brottets allvarlighet. Därefter väljs påföljd.

Brottsbalken är den mest centrala lagen på området och vid sidan av den finns en mängd strafflagar som brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Området hänger nära ihop med straffprocessrätten vilket gör att även rättegångsbalken är oundgänglig för den som jobbar med straffrätt.

Sortera på:

Relevans Datum
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.